Współpraca

     

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie działa nieprzerwanie od 2008 r.

  Przez cały okres działalności zajęcia prowadzą wykładowcy-wolontariusze - głównie emerytowani ale też i czynni nauczyciele.

  Obecnie jest ich 35; prowadzą różnych 43 zajęć w 52 grupach dla ponad 300 studentów-seniorów. 

   

  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie współpracuje z:

   

  - działajacymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku,  

  - Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim,

  - instytucjami kultury

  - szkołami


  •   

   Działalność UTW:

   1. Prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i  sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie.

   2. Aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie zasad kulturalnego współżycia  społecznego.

   3. Prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej, fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowania członków Stowarzyszenia

   4. Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśnienia więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem.

   5. Inspirowanie wszelkich działań ma rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych.

   6. Upowszechnianie wiedzy o mieście Ostróda i powiecie ostródzkim, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla powiatu ostródzkiego.


  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
  na lata 2007-2013

  Unia Europejska