Cele statutowe

     

Celem Stowarzyszenia jest :

  1. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie.
  2. aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
  3. prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej
    i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowania członków Stowarzyszenia,
  4. podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi
    i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
  5. inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,
  6. upowszechnianie wiedzy o mieście Ostróda i powiecie ostródzkim, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla powiatu ostródzkiego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska